Kas
1
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: BİLİG, SAYI:63, GÜZ 2012

S.Atakan Altınörs
Rousseau’nun Dilin Kökeni Meselesine Yaklaşımı 

Sema Aslan
Türkiye Türkçesinde Ol- Yardımcı Fiilli Yapıların Görünüş-Zaman Bildirimindeki İşlevleri 

İbrahim Etem Çakır
XVI. Yüzyılda Ayntab’da Toplumsal Kontrol Aracı Olarak Mahalle Halkının Rolü 

Erdal Çoban
Orta Çağ Macarları Arasında Doğulu Müslüman Gruplar 

Mehmet Merdan Hekimoğlu
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesinin Hukuki Boyutları 

İbrahim Kavaz
Tarihselcilik Anlayışı ve Tarihî Romanlarda Gerçeklik Üzerine Bir Değerlendirme 

M.Akif Kireçci
Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile İlişkilendirilmesi: Arap Baharı ve Türk Tecrübesi 

Ahmet Pehlivan
Öğretmen Adaylarının Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hayrettin Pınar
Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları: Bâbıâlî ve Hıdiv İsmail 

Nazım H. Polat
Ömer Seyfettin’de İlginç Söz Varlığı 

Soyalp Tamçelik
Kıbrıs’ta İç Göç Hareketleri ve Olası Bir Anlaşmada Etkileri 

Nuri Yavan
Türkiye’nin Yurt Dışındaki Doğrudan Yatırımları: Tarihsel ve Mekânsal Perspektif 

Ali Ata Yiğit
Çanakkale Savaşlarının Ortaya Çıkardığı Stratejik Bir Zorunluluk: Osmanlı-Bulgar Hudut Tashihi Antlaşması 

İsa Sarı
Yayın Değerlendirme / Book Reviews 

bilig
Yayın İlkeleri 

Ekm
30
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: ARAYIŞLAR, YIL:10, SAYI:20, 2008

Cafer Gariper, Yasemin Küçükcoşkun, "Orhan Pamuk'unMasumiyet MüzesiRomanında Nesne Fetişizmi Bedenin ve Mekânın Poetik Dili", 1-26

Cafer Şen, "Edebî Eserlerde Dil Deformasyonlarının Felsefî Temelleri", 27-39

Ebru Burcu Yılmaz, "Tevfik Fikret'in Zehirli Aynası:Gayyâ-yı Vücûd", 41-46

Oğuzhan Karaburgu, "Baba ve PiçRomanı ve Simetri", 47-62

Cafer Gariper, "Günahın Çağrısı:Bir İntihal Hâdisesi", 63-74

Selçuk Çıkla, "Yahya Kemal ve Beyaz Lisan", 75-112

Ümit Akca,Akın Bakioğlu, "Türk Modernleşmesinde Bir Yönelim: Halil Nimetullah Öztürk", 113-126

Bülent Şen, "Dünya Düzeni Karşısında Türkiye'nin Konumu ve Yeni Seçenek Arayışları:Yeni Dünya Düzeni'nden Avrupa Birliği'ne", 127-161

Mehmet Necmettin Bardakçı, "Türk Sufiliğinin Batı Dünyasının Sosyo-Kültürel Hayatına Etkileri", 163-178

Turgut Tok, "Yerel Gazetelerde Kullanılan Sıfatların Değerlendirilmesi:Denizli Deha 20 Gazetesi Örneği", 179-188

Levent Kurgun, "Pamukkale Adına Dair", 189-193

Levent Doyuran, "Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi'ndeki Zarflar ve İşlevleri Üzerine", 195-212

Nergis Biray, "Cemilî Divanı ve Eserdeki Batı Türkçesi Etkileri", 213-223.

Ekm
2
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, SAYI:8, TEMMUZ-ARALIK 2012

Makale

RECEP DUYMAZ
Sezai Karakoç’un Eğitime Bakışı: 1 İlk, Orta ve Lise

SÜHEYLA YÜKSEL
Muhtevası ve Kaynakları Bakımından Şairin Romanı

MUHİTTİN ERSUNGUR
Ahmet Hamdi Tanpınar’s View of Cultural Change
(Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Kültürel Değişime Bakışı)

SELDA GÜREL
Halid Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu Adlı Eserinde Tasvirlerarası İlişkiler

OKAN KOÇ
Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat Romanında Üslûp Değişkenlikleri

ÖZLEM KALE
Romandan Uyarlanan Filmler Nasıl Başarılı Olabilir?

HAYRETTİN ORHANOĞLU
1950 Sonrası Türk Şiirinde Kişilik İlişkileri ve İç Dünya Modelleri

NİLÜFER AKA
Hilmi Yavuz’un Çöl Şiirleri’nde Varlık Sorgulaması

EMEL AYDIN
Öyküde Şiir, Şiirde Öykü

ERTUĞRUL AYDIN
Kıbrıs Türk Dergiciliği

Sempozyum

Ahmet Hamdi Tanpınar Ölümünün 50. Yılında Anıldı

Kitap Tanıtımı

BÂKİ ASİLTÜRK
Rıza Tevfik’in Sanat ve Düşünce Dünyası

OĞUZHAN KARABURGU
Türk Hikâyesinde Mekân

MEHMET YILMAZ
Bir Edebiyat Bilimcisinin Yol Bulma Sıkıntısının Özgün Neticesi:
Prof. Dr. İsmet Emre’nin Edebiyat Bilimi

ÖZLEM NEMUTLU
Sessiz Yaşadım

ADEM POLAT
Mehmed Âkif İnsan ve Medeniyet

ELİF ÖKSÜZ GÜNEŞ
Varoluş ve Bireyleşme Açısından Ferit Edgü Anlatılarında Yapı ve İzlek

HÜSEYİN AYAZ
Melih Cevdet Anday’ın Şiir (Ç)evreni

EMİR ALİ ÇEVİRME
Modernleşmenin Zihniyet Dünyasında Bir Tanpınar Fetişizmi


Dergi

YAKUP ÖZTÜRK
Değirmen Dergisi ve "Yüzyılın Dergileri 1900-2000”

Şub
11
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Sayı:7, Ocak-Haziran 2012

Hülya Argunşah - "Yakup Kadri'nin Yeni Lisan ve Millî Edebiyatla İlgili Görüşleri",

İsmail Çetişli - "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Tespitleriyle Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatının Temel Meseleleri",

İbrahim Şahin - "Üçüncü Göz:Tanpınar'da Meşruiyet Sorunu",

Özlem Fedai - "Tanzimat Romanında Lilith'in Ruh İkizi Bir 'Femine Fatale' Olarak Zehra",

Abdullah Harmancı - "Türk Öykücülüğünde Mevlana",

Ayşe Ulusoy Tunçel - "Bir Genç Edebiyat Denemesi:Mavi Hareketi",

Mehmet Güneş - "Sanata Teşvikte ve Millî Duyguların Canlandırılmasına Edebî Mülakatların Rolü:Cumhuriyet Gazetesinde 1925 Yılında Düzenlenen 'İstiklal Harbi' Konulu Hikaye Yarışması",

Hayrettin Orhanoğlu - "İkinci Yeni ve Etkisindeki Şiirde Zaman Algıları",

Gürkan Yavaş - "Tarihin Yeniden Okunup Yorumlanmasında Edebiyat Metninin Rolüne Dair Bir Örnek:Reha Çamuroğlu'nun Son Yeniçeri Romanında Yeniçeri-Bektaşî İmajı",

Seda Özbek - "Kelimelerle Resim Yapanlar-Yeni Türk Edebiyatında Portre Türüne Bir Bakış",

Oğuzhan Karaburgu - "Doğumunun 160. ve Ölümünün 75. Yılı Dolayısıyla Abdülhak Hâmid Tarhan Bibliyografyası",

Nilüfer Aka - "Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür:Küçürek Öykü",

Yakup Öztürk - "Türk Romanında Mevlana",

Aydın Güller - "Peyam'ı Hatırlamak:Edebiyat Gazetesi Peyam'da Edebî Tenkit"

Ara
13
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: Y E N İ T Ü R K E D E B İ Y A T I A R A Ş T I R M A L A R I, SAYI:4

Makale
7 MEHMET TEKİN
Tuhaf Bir Tezli Roman: Aşk
37 HANİFİ ASLAN
Renklerden Kırmızı, İsimlerden Ali, Eşyalardan Aynalı Dolap Yahut Üç Romanda Anlatılan Dünya
67 AYŞEGÜL AYIK
Hasan Ali Toptaş’ın Gölgesizler Romanında Postmodern Kurgu
79 ERTAN ÖRGEN
Sait Faik Abasıyanık’ın Öykülerinde Melankoli
93 KÂMİL YEŞİL
Bireysel ve Toplumcu Gerçekçiliğin Sembolik Öyküsü: “Kamyon”
107 MEHMET YILMAZ - SEVİNÇ YILMAZ
Şiirin Bencilliği: Modern Türk Şiirinde Saf Şiir Anlayışı Üzerine Bir İnceleme
127 ŞABAN ÇOBANOĞLU
Şiirsel Bir Dekor Olarak “Nesnel Karşılık” Kavramı ve Necip Fazıl Kısakürek’in “Bacalar” Şiirinde Yansımaları
141 BENGÜ VAHAPOĞLU
Türk Edebiyatı Tarihinin Kıyıda Kalmış Bir İsmi: Ali Nusret
Belge
165 YÜKSEL TOPALOĞLU
Fâik Ali’nin Midhat Paşa Manzumesi
Bibliyografya
199 KAHRAMAN BOSTANCI
Servet-i Fünun Duyarlılığını Yansıtan Bir Mecmua: Âşiyân ve Dizini
Kitap Tanıtımı
231 GAYE BELKIZ YETER
Modern Türk Şiiri İçin Yeni Bir Kaynak Kitap:
Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar (1860-1960)
234 YAKUP ÖZTÜRK
Fatma Aliye’nin Eserlerinde Kadın Sorunu

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 3 ziyaretçi ile toplamda 4 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031